<<< Nazad

 

BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA

 

• KUĆNI  PREČISTAČI  OTPADNIH  VODA  AQ AS VARIOcomp K (3 – 30 ES)

• BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA ZA NASELJA AQ AS VARIOcomp N (30 – 300 ES)

• BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA ZA GRADOVE AQ AS VARIOcomp D (400 – 5000 ES)


Prečistači (dalje POV) su namenjeni za mehaničko i biološko-aerobno prečišćavanje kućnih otpadnih voda od 3 do 300 ES (ekvivalent stanovnika) iz porodičnih kuća, manjih grupa kuća, pansiona, hotela, rekreacionih prostora, svuda gde ne postoji kanalizacioni sistem sa centralnim POV. Prečistači su izrađeni kao kompaktni, jednoprostorni uređaji, sa jednostavnom unutrašnjom instalacijom i dimenzijama koje omogućavaju veoma stabilan rad, sa velikim efektom čišćenja (čak do 98%) i pri značajnijem trenutnom preopterećenju. Prečišćena voda se može upotrebljavati za zalivanje i ispuštati u recipijente.

Prečistač je proizveden po licencnoj tehnologiji češkog partnera ASIO i u skladu sa srpskom tehničkom normom SRPS EN 12566, češkom tehničkom normom ČSN 756402, harmonizovanom normom ČSN EN 12566 i Okvirnom Direktivom o vodama EU 2000/60/EC i Direktivom 91/271/EEC

OPIS I  FUNKCIJE POV  AQ AS VARIOcomp K 3-30 ES i AQ AS VARIOcomp N 30-150 ES

Prečistač otpadnih voda tip AQ AS VARIOcomp je tehnološka celina koja se sastoji od:

Rezervoar i pregrade su napravljeni od veoma otpornog kopolimera polipropilena PP,  materijala koji ima praktično neograničen vek trajanja.

Princip čišćenja

Voda se uvodi u  primarnu komoru-taložnik za odvajanje grubih nečistoća, taloženje i stabilizaciju mulja sistemom elemenata za aeraciju. Predčišćena voda se usmerava preko  filtera za skupljanje grubih nečistoća u  komoru biološkog čišćenja (aktivaciona zona). U aktivaciji su na dnu smešteni aeratori koji mešaju i aerišu vodu i time obezbeđuju efikasno iskorišćenje vazduha za biološko čišćenje vode. Aktivirana smeša prelazi u sekundarni  taložnik, gde dolazi do odvajanja i taloženja biološkog mulja od prečišćene vode, koja preko prelivne ivice ističe u odliv. Nataloženi mulj se automatski-hidrauličkim potiskom (mamutkom) vraća u aktivaciju gde se ponovo aeriše i stabilizuje. Suvišni mulj iz aktivacije se mamut pumpom prebacuje u primarnu komoru-taložnik.
Vazduh neophodan za život i učinak mikroorganizama se u aeracijski sistem uduvava iz malog, veoma tihog membranskog kompresora sa regulisanim radom. Prečistač radi u poluautomatskom režimu zahvaljujući ugrađenoj upravljačkoj jedinici, tako da praktično ne zahteva manipulaciju i održavanje. Potrebna je povremena kontrola rada sistema i pražnjenje taloga iz prve komore 1 x godišnje.

Preimućstva i prednosti POV AQ AS VARIOcomp 3-150 ES

 

Izgradnja i priključenje

Prečistač se može ugraditi i u neposrednoj blizini objekta. U prethodno pripremljen građevinski iskop prema dimenzijama POV potrebno je izbetonirati dno (osnovnu ploču) na koju se postavlja kompaktni prečistač. Po završenom priključenju na dovodnu i odvodnu kanalizaciju, kao i elektro priključenja kompresora, potrebno je u POV nalivati vodu i istovremeno obasipati sa peskom i rastresitom zemljom.Ukoliko na mestu ugradnje postoje podzemne vode, potrebno je obetonirati POV do gornjeg nivoa podzemnih voda.

 POV AQ AS VARIOcomp K 3-30 ES

Tehnički parametri

Tip

Količina

Q

BPK5

UPOV dimenzije (mm)

Ulaz (Hv)

Izlaz (Ho)

Težina

Pi

ES

(m3/dan)

(kg/dan)

Prečnik D

Max. dimenzije

a x b

Visina

Visina (mm)

Visina (mm)

Kg

W

5K

3 - 5

0,60

0,24

1320

-

2020

1350

1270

160

60

8K

6 - 10

1,20

0,48

1480

1500 x 1500

2020

1350

1270

260

80

15K

11 - 17

2,25

0,90

1700

1740 x 1740

2800

2100

2020

450

100

20K

18 - 25

3,00

1,20

1945

2000 x 2000

2810

2100

2020

700

120POV AQ AS VARIOcomp K 30-150 ES

Tehnički parametri

Tip

Količina

Q

BPK5

Dužina x Širina x Visina

Visina (mm)

Težina

Instalirana snaga

L x B x H

ulaz Hv / izlaz Ho

(kg)

(kW)

ES

(m3/dan)

(kg/dan)

(mm)

N

N/PUMP

N

N/PUMP

N

N/PUMP

30N

25-35

4,5

1,8

2000 x 2160 x 2830

2200/2050

min.1100/2050

1250

1320

0,55

1,2

40N

36-45

6,0

2,4

3000 x 2160 x 2830

2200/2050

min.1100/2050

1400

1470

0,55

1,2

50N

46-55

7,5

3,0

4000 x 2160 x 2830

2200/2050

min.1100/2050

1750

1820

0,75

1,4

60N

56-70

9,0

3,6

4000 x 2160 x 2870

2700/2550

min.1100/2550

1900

1970

0,90

1,6

80N

71-90

12,0

4,8

5000 x 2160 x 2870

2700/2550

min.1100/2550

2200

2270

0,90

1,6

100N

91-110

15,0

6,0

6000 x 2160 x 2870

2700/2550

min.1100/2550

2450

2520

1,25

2,0

125N

111-135

19,0

7,5

7000 x 2160 x 2870

2700/2550

min.1100/2550

2700

2770

1,25

2,0

150N

136-155

22,5

9,0

8000 x 2160 x 2870

2700/2550

min.1100/2550

2950

3020

1,25

2,0

 

Za veća opterećenja proizvode se i POV klase AQ AS VARIOcomp 30 – 300 ESAQ AS VARIOcomp 400 – 5000 ES.
Veći komunalni sistemi do 5.000 ES se posebno projektuju i proizvode po zahtevu.

Ukoliko propisi zahtevaju moguće je na izliv dodati i peščani filter, koji će znatno poboljšati čistoću izlivne vode, ili UV lampu kojom će se prečišćena voda dezinfikovati i time postati bakteriološki ispravna.
Tako prečišćena voda se može tretirati kao tehnička, recirkulisana i uz dogradnju sabirnog rezervoara ponovo upotrebljavati za paralelan sistem napajanja vodokotlića ili za zalivanje i pranje.
Takođe je moguće prilagoditi i visinu uilivne i izlivne cevi, kao i ukupnu visinu POV prema zahtevima kupca. Svi POV imaju šaht  sa toplotno izolovanim poklopcem.

 

Najčešće postavljana pitanja u vezi prečistača otpadnih voda

 

preuzmite upitnik pdf
   
preuzmite upitnik doc

 

<<< Nazad

 

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs