<<< Nazad

 

BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME - BIO SENKRUP

 

PREČISTAČ OTPADNE VODE  (POV)  MICRO 3 – 6 – 10  ES
ANAEROBNI – BEZ UTROŠKA ENERGIJE

UPOTREBA
BIO SENKRUP je uređaj koji služi kao prvi stepen za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, i to kao samostalni uređaj pri standardnom biološkom opterećenju, sa mogućnošću dočišćavanja otpadne vode u drugom stepenu sa peščanim filterom. Prečistač otpadne vode (POV) čisti otpadnu vodu iz vikendica, brvnara, planinskih kuća, pansiona, kao i izolovanih radilišta (šumarske i lovačke kuće) za 3, 6, 10 stalno priključenih EKVIVALENT STANOVNIKA (ES). Prečistač preradi do 1,5m3 vode za 24 sata.

 

 

OPIS
Prečistač otpadnih voda MICRO se sastoji od biološkog septičkog suda i sporog biološkog filtera. Ta dva sistema su udružena u jednu jedinicu za prečišćavanje i funkcionišu bez potrebe za električnom energijom. Prečistač takođe nema nikakve mehaničke delove i funkcioniše na principu gravitacionog toka. POV ima veliku razliku imeđu ulivnog nivoa i izlivnog nivoa, što je posledica ugradnje sporog biološkog filtera. Ukoliko je potrebno moguće je POV opremiti pumpom sa nezavisnim upravljanjem.
Prečistač otpadne vode (POV) izrađen je od polipropilenskih ploča kao kompaktna zatvorena, kontejnerska jedinica, trokomorna, sa manipulativnim otvorom na vrhu, koja se vrlo lako ugrađuje. Tehnologija POV funkcioniše u dva stepena. U prvom delu (dve komore) dolazi do sedimentacije materija raspršenih u otpadnoj vodi, mineralizacije, a taloženjem materija uz anaerobni proces stvara se akumulacija trulećeg mulja. U drugom delu je ugrađen biološki filter  koji značajno povećava efekt čišćenja  i odstranjuje eventualni smrad. To je ustvari anaerobni reaktor u kojem se događa razgradnja nečistoća delovanjem mikroorganizama naraslih na biokontaktorima filtera. Uložak biološkog filtera je stalan i nije ga potrebno tokom eksploatacije POV dopunjavati niti menjati. Sastoji se od specijalnih biokontaktora  (velikopovršinskih loptica). Prečišćena voda se kroz dodatni biofilter penje na izlivni nivo i izlivnom cevi izlazi iz POV.
Funkcionalan prostor na 1 stanovnika ES bi morao da bude bar 0,6m3, najmanja zapremina senkrupa mora biti bar 4m3. Senkrup nemože biti jedini uređaj-stepen prečišćavanja odpadne vode, iza senkrupa je potrebno ugraditi dalji stepen prečišćavanja: peščani filter ili biološki prečistač.

 

UGRADNJA

POV se na terenu ugrađuje u prethodno pripremljen građevinski iskop na temeljnu ploču od običnog betona. Pravougaone POV je neophodno obetonirati betonom debljine 10cm.
Okrugle je dovoljno obasutu peskom i zemljom, sem u slučaju podzemnih voda kada ih je neophodno obetonirati do iznad nivoa podzemnih voda.

UPOTREBA

Eksploatacija POV MICRO se odvija bez ikakvog održavanja. Otpadna voda se može uvoditi u upojni bunar (ukoliko to lokalni propisi dozvoljavaju) ili u peščani filter. Jednom u godini je potrebno očistiti ostatke mulja iz prvog dela POV.

PREDNOSTI  POV Micro:

 

Tehnički parametri

 

Tip

 

SENK 3

SENK 5

SENK 10

Količina otpadne vode

0,5 m3/dan

1 m3/dan

1,5 m3/dan

Broj priključenih stanovnika

3ES

6ES

10ES

Opterećenje POV

0,18 kg BPK5/dan

0,36 kg BPK5/dan

0,6 kg BPK5/dan

Izlazni parametri

40 mg/l BPK5

60 mg/l NM
130 mg/l HPKcr

 

 

Kružne

Tip

ES

Prečnik

Visina

Hul

Hizl

Zapremina

Masa

SENK 3

3

1842mm

1500mm

1380

1330

3,55m3

93kg

SENK 5

5

2133mm

1500mm

1380

1330

5,0m3

159kg

SENK 10

10

2683mm

1500mm

1380

1330

8,0m3

260kg

 

 

 

 

 

Ovalne

Tip

ES

Dužina

Širina

Visina

Hul

Hizl

Zapremina

Masa

SENK 10

10

4000mm

1500mm

1500mm

1380

1330

8m3

232kg

SENK 15

15

4242mm

2000mm

1500mm

1380

1330

10,8m3

371kg

SENK 20

20

3941mm

3000mm

1500mm

1380

1330

14,1m3

486kg

 

 

 

 

 

<<< Nazad

 

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs