PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 Opšta dilema savremenog čovečanstva je polarisana između ekonomije i ekoligije i pitanje je čemu dati prednost, odnosno kako usaglasiti ekonomski napredak i zaštitu okruženja.
Kako zaštiti čoveka od njega samoga? Kako pomoći prirodi da prebrodi probleme koje joj stvara ljudski rod?
Odlika uspešnog društva je ne samo da stvori komforan život, već da razvojem stvori i uslove za sigurnu budućnost svojih građana.
Nastanak života dugujemo vodi - ali i opstanak !!!
Rešenju problema ispuštanja odpadnih voda, zaštite vodotokova i podzemnih voda se u Srbiji, na žalost, ne posvećuje adekvatna pažnja.
Rešenje postoji.
AQUAPUR doo Kosjerić je, u saradnji i koristeći dugogodišnje iskustvo češkog partnera firme ASIO, poslednjih godina razvio program čiste vode i osvojio proizvodnju velikog broja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda po najsavremenijoj tehnologiji, visoke efikasnosti, pristupačnih cena i sa najboljim parametrima investicija u POV i dobijenih rezultata prečišćavanja vode.
Proizvodni program, komercijalnog naziva AQUAPUR, AS VARIO COMP, AS TOP, obuhvata ekološke uređaje za prečišćavanje otpadnih voda (POV), od  porodičnih kuća, hotela, restorana, radionica, perionica automobila, mlekara, mesara, idustrijskih postrojenja do manjih naselja.


 

Tehnologija prečišćavanja zasnovana je na biološko mehaničkim procesima, aerobnim i anaerobnim, sa efikasnim i pouzdanim izlaznim parametrima po normama EU. Uređaji za POV proizvode se kao predfabrikovane tehnološke celine i sastoje se od kompaktnih rezervoara-kontejnera, iznutra podeljenih na pojedinačne zone prečišćavanja, hidrauličnih sistema za recirkulaciju i aeracijskog sistema sa ugrađenim kompresorom, koalescentnih i sorpcijskih filtera.
Rezervoar i tehnološke pregrade izrađeni su od veoma otpornih konstruktivnih polipropilenskih ploča , praktično neograničenog veka trajanja. Ostali polimerni i sorpcijski materijali su vrhunskog kvaliteta. Kompresori su ekološki, membranski-bezuljni, sa malom potrošnjom energije (od 0,75 kWh/dan do 3 kWh/dan), a ostali delovi uređaja (pumpe, dozatori, sonde) su renomiranih evropskih proizvođača.
Uređaji se vrlo jednostavno i lako montiraju u pripremljene građevinske iskope, i puštaju u rad u toku jednog dana.
POV imaju visok stepen prečišćavanja, 95-98%, tehnologija je u skladu sa Okvirnim direktivama o vodama EU, te se izlazna voda može koristiti za zalivanje ili ispuštati u recipijent. Naši proizvodi su usaglašeni sa normama EU: srpskom tehničkom normom SRPS EN 12566-1/2, SRPS EN 858-1/2, češkom tehničkom normom ČSN 756402, harmonizovanom normom ČSN EN 12566 i Okvirnom Direktivom o vodama EU 2000/60/EC i Direktivom 91/271/EEC, češkom tehničkom normom ČSN EN 858-1/-2.
POV AQUAPUR zahvaljujući primeni novih tehnologija u proizvodnji imaju vrlo pristupačnu cenu.

prednosti i ekološke karakteristike POV  AQUAPUR

 

AQUAPUR- VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs