<<< Nazad

 

PREČIŠĆAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA

 

Tehnološke otpadne vode su poseban slučaj u prečišćavanju. Za rešenje tehnologije prečišćavanja neophodno je znati:

  1. Vrsta prozvodnje i glavni kontaminat zagađenja (specifikacija)
  2. Prozvedenu količinu otpadnih voda i koncentraciju kontaminata, temperaturu, gustinu, viskozitet, osobine koagulacije...itd. (parametre zagađene vode)
  3. Traženi parametri na izlazu, i pretpostavke za ispuštanje prečišćenih otpadnih voda (kanalizacija, POV, recirkulacija, vodotok...)

AQUAPUR proizvodi sisteme i uređaje proverene tehnologije i garantovanog delovanja za prečišćavanje tehnoloških otpadih voda: mlekara, klanica, prerade mesa, prehrambene industrije, autoservisa, perionica automobila, i drugih industrija gde su glavni zagađivači masnoće, naftni proizvodi i nerastvorljive materije.

Tehnologija prerade počiva na odvajanju i skupljanju slobodnih nafnih derivata pregradama u akumulacioniim jamama. Tu takođe dolazi do sedimentacije i taloženja nerastvorivih materija u taložniku. Zatim se voda prepumpava do egalizacionog rezervoara uz istovremeno mešanje sa doziranim hemijskim rastvorima elektrolita, koagulanata i regulisanje pH. Kontaminanti se skupljaju na novonastale pahulje i u zavistnosti od upotrebljenog flotatora -talože ili isplivavaju na površinu i odlažu u muljni taložnik.
Prečišćena voda ide na dalje biološko, sorpcijsko čišćenje, recirkulaciju ili se ispušta.
Upravljačkim jedinicama se može kontrolisati ceo proces i automatski upravljati.


INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE


Uređaji za obradu otpadnih voda u industriji

Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda je trenutno apsolutno neophodno. Izlazna otpadna voda iz industrijskih pogona može imati veliki uticaj na kvalitet podzemnih voda i vodenih tokova. Iz tog razloga povećava se broj institucija i industrijskih kompanija koje odgovorno vode računa o ovom problemu. U našoj ponudi možete naći specijalizovana postrojenja za obradu otpadne vode koja su namenjena za temeljno prečišćavanje industrijskih otpadnih voda ili sprečavanje kontaminacije otpadnih voda.


Automobilska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, lepka, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženje), te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Drvna industrija

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i skrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boja ili lepak). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženju) te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Industrija nameštaja

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je da izdvoji boje kao i skrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju nameštaja. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jedinim zagađivačem (boja ili lepak).


Proizvodnja papira

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i skrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju papira. Tehnologija izdvajanja se koristi za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boja ili lepak) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Prehrambena industrija

Tehnologija (flotacijska jedinica - flotator) označena pod nazivom AQ-AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AQ-AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klaonica i industrija za preradu mesa, industrija mleka i mlečnih proizvoda (sira, pavlake, kačkavalja), pivara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća.


Građevinska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u građevinarstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivni lepak, mehaničke nečistoće (pesak) kao i disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Metalo-prerađivačka industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda metalo prerađivačke industrije omogućava izdvajanje emulzija, boja, pigmenata, pasti za lemljenje i odmašćivanje iz zagađenih voda nastalih u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Grafička industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda grafičke industrije u mogućnosti je izdvojiti boje na bazi vode iz vode zagađene u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Perionice veša

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda perionice veša u mogućnosti je izdvojiti nečistoće, mehaničke čestice, sredstva za izbeljivanje i tenzide iz otpadne vode perionice veša. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


Tekstilna industrija

Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda tekstilne industrije u mogućnosti je izdvojiti boje, sredstva za izbeljivanje i mehaničke nečistoće iz otpadne vode nastale tokom proizvodnih procesa. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.


FMX membranska tehnologija

FMX Tehnologija je filtracijska oprema za membranske procese, koja se koristi u slučajevima kada se rešenje ne može postići primenom konvencionalnih membranskih procesa. FMX tehnologija je najprogresivnija (najnaprednija) tehnologija u svetu koja sprečava začepljenje membrana. Ova tehnologija se koristi za odvajanje materija različite veličine , ali je i razvijena sa ciljem da pruži mogućnost ponovnog korišćenja materija koje su izdvojene iz različitih medija (kao što su otpadne vode, otpadna ulja, polu-proizvodi prehrambene i farmaceutske industrije i mnogi drugi), što omogućuje brz povrat investicije.


SFT filteri

SFT filter je kompaktan uređaj dizajniran za uklanjanje suspendovanih materija iz otpadnih voda. Osim suspendovanih materija moguće je smanjiti koncentraciju HPK, BPK5, azota i fosfora. Zahvaljujući velikom protoku (do 180 l / sec) i visokoj efikasnosti uklanjanja suspendovanih materija (do 70%) SFT filter se koristi kao zamena za taložnike na gradskim prečistačima ili kao pred-tretman pri obradi industrijskih otpadnih voda.


Proporcionalni dozatori hemikalija

Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje hemikalija (npr. flokulanata tokom istovremene precipitacije fosfata u otpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode zavisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja.


Sistem za automatsko doziranje hemikalija

Sistem za automatsko doziranje hemikalija se koristi za doziranje hemikalija u procesu za prečišćavanje otpadnih voda, na primer, kako bi se smanjio sadržaj fosfora i drugih materija u tretiranoj vodi. Također se može koristiti i za doziranje hemikalija u drugim postrojenjima za hemijsku obradu otpadne vode.


Separatori sa lamelama

Lamele se koriste za poboljšanje učinka odvajanja čestica u procesima flotacije ili za poboljšanje učinka taloženja.


Nosači biomase

Nosači biomase se koriste kao nosači biofilma u anaerobnim, aerobnim procesima ili aeracijskim sistemima.


Sistem za automatsko doziranje hemikalija-precipitacija fosfora

Sistem za automatsko doziranje hemikalija se koristi za doziranje hemikalija u procesu za prečišćavanje otpadnih voda, na primer, kako bi se smanjio sadržaj fosfora i drugih materija u tretiranoj vodi. Takođe se može koristiti i za doziranje hemikalija u drugim postrojenjima za hemijsku obradu otpadne vode.<<< Nazad

 

AQUAPUR - VAŠ DOBAR ODNOS PREMA PRIRODI I OKRUŽENJU

www.aquapur.rs